สินเชื่อช่วยเกษตร ยืมได้สูงสุดวงเงิน 300,000 บาท

ธ.ก.ส.เปิ ดรับสมั ครเข้าร่วมโครงการ สินเชื่ อนวัตกร รมดี มีเงิ นทุน เปิ ดโอกาศให้กับผู้สนใจ

ลงทุนในอาชีพเกษตร หรือมีการวางแผนอยากทำธุรกิจเชิงเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมด้วยกัน

ให้กู้เงิ นสูงสุด 300,000 บ าท บุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป

สินเชื่ อนวัตกรรมดี มีเงิ นทุน สามารถลงทะเบี ยนกู้เงิ น ได้ทั้งเกษตรกร และ บุคคลทั่วไป

เพื่อสร้ างหรือขยายนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจ อัตร าดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดําเนินการอยู่เดิม

โดยนําเอาทักษะความรู้ความสามารถ ผสานเข้ากับเทคโนโลยีในลักษณะ Smart Farmer

หากใครกำลังมองแหล่งเงิ นทุนเพื่อการขยายธุรกิจ หรือ ต้องการที่เริ่มธุรกิจเกษตรกรรูปแบบที่ทันสมัย

สินเชื่ อนวัตกรรมดี มีเงินทุน จาก ธนาค าร ธ.ก.ส. ถือว่าตัวเลือกที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆ

หากสนใจเช็ คร ายละเอียดการส มัครที่ด้านล่ างได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

วงเ งินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ น สูงสุด 300,000 บ าท

จุดประสงค์การกู้เ งิน

-เพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกัน

-เพื่อประกอบอาชีพเกษตรก รรม พาณิชยกร รม หรือ บริการ

คุณสมบัติส มัคร

-เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป

-มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

-มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวล าพอสมควร

-ใช้เทคโนโลยีและนวัตกร รมในการประกอบอาชีพ

ระยะเวล าผ่อนชำระ

-กู้ยืมเงิ น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ส่งชำระตามที่มาของ รายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง)

ระยะเวล าสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-กู้เพื่อยืมเงิ น เป็นค่ าลงทุน ส่งชำระตามที่มาของ รายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง)

ระยะเวล าส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

อัตร าดอกเบี้ย

-กู้ยืมเงิ น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตร าร้อยละ 4 ต่อปี

-กู้ยืมเ งิน เพื่อเป็นค่ าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตร าร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

เงื่อนไขสินเ ชื่อนวัตกรร มดี มีเ งินทุน

-ต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกร รมในการประกอบอาชีพ เช่ น ระบบน้ำหยด ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

ระบบปลู กผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ Application วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

หลักประกันเงิ นกู้

-จำนองที่ดิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง

-บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บ าท

-บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บ าท

-ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

สอบถามโทร Call Center 02-5550555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!