สินเชื่อมอบโอกาส กรุงไทยผ่านมือถือ 10,000 บาท

สินเชื่ อกรุงไทยใจป้ำ เป็นบริการสินเชื่ อเ งินกู้ให ม่ จากทาง ธนาค ารกรุงไทย

เปิ ดโอกาศให้กับประชาช นทุกคน ทุกอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งกู้เงิ นถูกกฏหมาย

สมั ครได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ผ่ านทาง แอป Krungthai NEXT

นอกจากนี้ยังมีจุดเด่น ที่ให้วงเงิ นกู้สูง ไม่มีบัญชีเงิ นเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ คิดดอกถูก

กรณีบุคลทั่วไปที่มีร ายได้ประจํา อัตร าดอกเบี้ย 20% ต่อปี และ กรณีผู้ประกอบการร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป

อัตร าดอกเบี้ย 22% ต่อปี เท่านั้น

สินเชื่ อกรุงไทยใจป้ำ จัดว่าเป็นบริการสินเชื่ อเงิ นกู้ ที่น่าสนใจเป็นอย่ างมาก เหมาะกับผู้ที่ต้องกู้เงิ นถูกกฏหมาย

เงื่อนไขไม่ยุ่งย าก สมัค รได้ง่ายไม่ต้องเสี ยเวล าไปถึงธนาค ารสาขา หากสนใจเช็ ค ร ายละเอียดการสมั ครสินเ ชื่อด้านล่ างได้เลย

ร ายละเอียดสินเ ชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน เริ่มตั้งแต่ 10,000 บ าท สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้ านบ า ท

จุดเด่น

-ไม่มีบัญชีเ งินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

-เพียงมีร ายได้ 15,000 บ าท ขึ้นไป

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-กู้ได้ ง่ายๆ ผ่ าน แอป Krungthai NEXT

-ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกส ารที่ใช้ส มัคร

1.ต้นฉบับหนังสือรับรองร ายได้ หรือสลิปเ งินเดือน ล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงร ายได้ที่เชื่ อถือได้

2.Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

ผู้ประกอบการร้ านค้ าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเ บียน

หรือ สำเนาหนังสือทะเบี ยนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบี ยนการค้ า หรือ สำเนาเอกส ารที่แสดงอายุกิจการ

วิธีส มัคร

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่ อ

ดูร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!